Evidencia informačných systémov osobných údajov

Vítame Vás na webovom sídle spoločnosti Hont Medik s.r.o. určenom pre zverejňovanie evidencie informačných systémov osobných údajov spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto webové sídlo bolo zriadené dekrétom č. 42/2013 Sp. o webovom sídle evidencií informačných systémov osobných údajov v spoločnosti Hont Medik s.r.o..

Každý, kto o to prejaví záujem, má právo v pracovnom čase nahliadnuť do originálov dokumentov evidencie informačných systémov, ibaže cit. zákon ustanovuje niečo iné.

Aktuality

Novela zákona o ochrane osobných údajov

05.08.2014 16:11
Dňa 15. apríla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon...

Evidencie informačných systémov

30.09.2013 19:10
Spoločnosť Hont Medik s.r.o. si splnila povinnosť uloženú jej ustanovením § 43 ods. 1 zákona č....

Nový zákon o ochrane osobných údajov

30.09.2013 19:08
Odo dňa 1. júla 2013 nadobudol účinnosť nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a...